پایه سختی سنج شور

Shore Hardness Tester Base

وزن بار اعمالی 12.5 نیوتون
به همراه یک عدد وزنه دقیق جهت تست سختی سنج
با قابلیت تنظیمات طولی پایه

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Shore Hardness Tester Base

پایه سختی سنج شور

وزن بار اعمالی 12.5 نیوتون
به همراه یک عدد وزنه دقیق جهت تست سختی سنج
با قابلیت تنظیمات طولی پایه