تست ضربه

Impact Test

دستگاه آزمون لوله های محافظ غیرفلزی و کامپوزیتی (لوله برقی)
مطابق آزمون زیربند 12-2 بررسی و طبق زیربند 12-3
بار آزمون طبقه بندی یکسان با طبقه بندی فشرده سازی
مطابق استاندارد 11215 ملی ایران
مطابق استاندارد IEC 61386-1
وزنه میله آزمون 500G

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Impact Test

تست ضربه

دستگاه آزمون لوله های محافظ غیرفلزی و کامپوزیتی (لوله برقی)
مطابق آزمون زیربند 12-2 بررسی و طبق زیربند 12-3
بار آزمون طبقه بندی یکسان با طبقه بندی فشرده سازی
مطابق استاندارد 11215 ملی ایران
مطابق استاندارد IEC 61386-1
وزنه میله آزمون 500G