شرکت صناف الکترونیک آریا 

آدرس : شادآباد – خیابان جعفری – کوچه زنده دل – شرکت صناف 

تماس : 66805056 – 09121231947

ایمیل : info@sanaf.com