ساعت سختی سنج Shore D

Shore D Hardness Durometer

دو عقربه ای
قابل نصب روی پایه سختی سنج
مطابق با استاندارد ISO 868-7619/ASTM D2240/DEN 53505
با دقت میکرونی
برای پلاستیمک های سخت و پلی استر

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Shore D Hardness Durometer

ساعت سختی سنج Shore D

دو عقربه ای
قابل نصب روی پایه سختی سنج
مطابق با استاندارد ISO 868-7619/ASTM D2240/DEN 53505
با دقت میکرونی
برای پلاستیمک های سخت و پلی استر