دستگاه تست نفوذ آب

Maeser Water Penetration Tester

دارای مخزن استیل
دارای شیر قطع و وصل جریان اب
دارای لوله اتصالات مطابق استاندارد
دارای مکانیسم کنترل سطح
دارای 10 عدد خروجی مطابق با سفارش مشتری
مطابق با استاندارد IEC794-1-F5
9 خروجی مطابق با روش B
خروجی مطابق با روش A
مطابق استاندارد IEC 60794

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Maeser Water Penetration Tester

دستگاه تست نفوذ آب

دارای مخزن استیل
دارای شیر قطع و وصل جریان اب
دارای لوله اتصالات مطابق استاندارد
دارای مکانیسم کنترل سطح
دارای 10 عدد خروجی مطابق با سفارش مشتری
مطابق با استاندارد IEC794-1-F5
9 خروجی مطابق با روش B
خروجی مطابق با روش A
مطابق استاندارد IEC 60794