کلاف پیچ

Screw Coil Machine

دارای قفسه
دارای تراورس منظم 5 نخ
دارای شمارشگر قابل تنظیم
قابل اندازه گیری طول نخ بر حسب متر
قابلیت محاسبه میانگین دیجیتال
قابلیت محاسبه نمره نخ بر حسب تکس دنیر متریک

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Screw Coil Machine

کلاف پیچ

دارای قفسه
دارای تراورس منظم 5 نخ
دارای شمارشگر قابل تنظیم
قابل اندازه گیری طول نخ بر حسب متر
قابلیت محاسبه میانگین دیجیتال
قابلیت محاسبه نمره نخ بر حسب تکس دنیر متریک