اندازه گیری نقطه نرم شدگی

HDT Vicat

قابلیت انجام هر دو تست
نمایش طول حرکت سوزن و کنترل آن با دقت 0.01 میلیمتر
نمایش دمای محفظه گرمکن سیال با دقت 0.1 میلیمتر
نمایش دمای مخفظه گرمکن
دارای سیستم خنک کن
قابلیت ذخیره تمامی اطلاعات تست
نمایش دمای نرمی/خمش به صورت خودکاردر داخل نرم افزار
قابلیت کنترل سرعت افزایش دما
دارای کنترل PLC

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

HDT Vicat

اندازه گیری نقطه نرم شدگی

قابلیت انجام هر دو تست
نمایش طول حرکت سوزن و کنترل آن با دقت 0.01 میلیمتر
نمایش دمای محفظه گرمکن سیال با دقت 0.1 میلیمتر
نمایش دمای مخفظه گرمکن
دارای سیستم خنک کن
قابلیت ذخیره تمامی اطلاعات تست
نمایش دمای نرمی/خمش به صورت خودکاردر داخل نرم افزار
قابلیت کنترل سرعت افزایش دما
دارای کنترل PLC