آزمون هم بندی

Equipotential Bonding Test

چيدماني از لوله محافظ و اتصالات لوله محافظ ، شامل 10 قطعه لوله محافظ بايد طبق شكل 3 و دستورالعمل توليدكننده به وسيله اتصالات لوله محافظ منتخب، به طوري كه تقريبا تعداد برابر از هر نوع اتصال وجود داشته باشد، به يكديگر جفت شوند. اتصالات بايد بين 150 از هم فاصله mm 100 تا mm 150 از هم فاصله داشته باشند.
اگر انواع مختلف همه اتصالات نتواند در يك آزمون جمع شود، آزمون فوق بايد تا زماني كه انواع مختلف همه اتصالات آزمون شوند تكرار شود.
در مواردي كه به وسايل خاص براي به هم جفتكردن لوله محافظ و اتصالات لوله محافظ نياز باشد اين
وسايل بايد براي برداشتن پوشش حفاظتي از روي لولههاي محافظ مناسب باشند يا لايه حفاظتي بايد طبق
دستورالعملهاي توليدكننده برداشته شود.

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Equipotential Bonding Test

آزمون هم بندی

چيدماني از لوله محافظ و اتصالات لوله محافظ ، شامل 10 قطعه لوله محافظ بايد طبق شكل 3 و دستورالعمل توليدكننده به وسيله اتصالات لوله محافظ منتخب، به طوري كه تقريبا تعداد برابر از هر نوع اتصال وجود داشته باشد، به يكديگر جفت شوند. اتصالات بايد بين 150 از هم فاصله mm 100 تا mm 150 از هم فاصله داشته باشند.
اگر انواع مختلف همه اتصالات نتواند در يك آزمون جمع شود، آزمون فوق بايد تا زماني كه انواع مختلف همه اتصالات آزمون شوند تكرار شود.
در مواردي كه به وسايل خاص براي به هم جفتكردن لوله محافظ و اتصالات لوله محافظ نياز باشد اين
وسايل بايد براي برداشتن پوشش حفاظتي از روي لولههاي محافظ مناسب باشند يا لايه حفاظتي بايد طبق
دستورالعملهاي توليدكننده برداشته شود.