دستگاه القا اکسیژن

Oxidation induction time (OIT)

OITمخفف عبارت Oxidation Induction Timeزمان القای اکسایش است.قطعات پلاستیکی در طول عمر خود به دلیل قرار گرفتن در معرض عناصر محیطی مانند گرما و اکسیژن و نور وتابش دچار فرسایش می‏شوند. از این رو تخمین حداکثر زمان و دمایی که در آن نسبت به اکسایش پایداری نشان می‏دهند حائز اهمیت می‏باشد.هدف از تدوین دستورالعمل تست OIT، تعیین زمان القاء اکسایش و دمای القاء اکسایش مواد پلیمری با استفاده از روش گرماسنجی روبشی تفاضلی است .به میزان نسبی مقاومت مواد پایدارشده در برابر تخریب اکسایشی مربوط می‌شود. به وسیله اندازه‌گیری گرمایی در فاصله زمانی بین قرار گرفتن نمونه تحت اتمسفر هوا یا اکسیژن در یک دمای معین در فشار اتمسفر و مشاهده شروع اکسایش گرمازا، زمان القاء اکسایش تعیین و برحسب دقیقه بیان می‌شود.نام دیگر زمان القای اکسایش دوره القا می باشد که فاصله زمانی بین ورود اکسیژن یا هوا به سیستم تا شروع اکسایش است. پایان دوره القاء با افزایش شدید گرمای آزاد شده از نمونه مشخص شده و می‌تواند با استفاده از گرماسنج روبشی تفاضلی تعیین شود.

دستگاه القا اکسیژن
Oxidation induction time (OIT)
OIT
مشخصات فنی :
استاندارد : ISO 11357 و ملی 7186
قابلیت آزمون DSC نقطه ذوب
قابلیت آزمون OIT
کالیبراسیون دمایی
قابلیت اتصال به رایانه و ثبت نمودار
سیستم خنک کننده محفظه آزمون
محدوده دما : 25 تا 400 درجه سلسیوس
نرخ حرارت : (۱-40) c/min
دقت اندازه گیری دمایی 0.1ـ+ درجه سلسیوس
دقت اندازه گیری میزان انرژی 0.001 ـ+ میلی وات
تعیین آنتالپی / دمای ذوب / دمای کریستالیزاسیون / دمای انتقال شیشه ای / زمان OIT / دمای مقدار گرمایی ویژه
قابلیت افزایش درجه بندی خودکار محور ها (Auto Scale)
قابلیت کنترل شیب دما از طریق نرم افزار
قابلیت کالیبراسیون نرم افزاری دستگاه به سادگی توسط متصدی آزمایشگاه
نمونه گیری داده ها و ذخیره داده های نمایشگر دمای کالیبراسیون و پردازش زمان القاء اکسایش

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Oxidation induction time (OIT)

دستگاه القا اکسیژن

OITمخفف عبارت Oxidation Induction Timeزمان القای اکسایش است.قطعات پلاستیکی در طول عمر خود به دلیل قرار گرفتن در معرض عناصر محیطی مانند گرما و اکسیژن و نور وتابش دچار فرسایش می‏شوند. از این رو تخمین حداکثر زمان و دمایی که در آن نسبت به اکسایش پایداری نشان می‏دهند حائز اهمیت می‏باشد.هدف از تدوین دستورالعمل تست OIT، تعیین زمان القاء اکسایش و دمای القاء اکسایش مواد پلیمری با استفاده از روش گرماسنجی روبشی تفاضلی است .به میزان نسبی مقاومت مواد پایدارشده در برابر تخریب اکسایشی مربوط می‌شود. به وسیله اندازه‌گیری گرمایی در فاصله زمانی بین قرار گرفتن نمونه تحت اتمسفر هوا یا اکسیژن در یک دمای معین در فشار اتمسفر و مشاهده شروع اکسایش گرمازا، زمان القاء اکسایش تعیین و برحسب دقیقه بیان می‌شود.نام دیگر زمان القای اکسایش دوره القا می باشد که فاصله زمانی بین ورود اکسیژن یا هوا به سیستم تا شروع اکسایش است. پایان دوره القاء با افزایش شدید گرمای آزاد شده از نمونه مشخص شده و می‌تواند با استفاده از گرماسنج روبشی تفاضلی تعیین شود.

دستگاه القا اکسیژن
Oxidation induction time (OIT)
OIT
مشخصات فنی :
استاندارد : ISO 11357 و ملی 7186
قابلیت آزمون DSC نقطه ذوب
قابلیت آزمون OIT
کالیبراسیون دمایی
قابلیت اتصال به رایانه و ثبت نمودار
سیستم خنک کننده محفظه آزمون
محدوده دما : 25 تا 400 درجه سلسیوس
نرخ حرارت : (۱-40) c/min
دقت اندازه گیری دمایی 0.1ـ+ درجه سلسیوس
دقت اندازه گیری میزان انرژی 0.001 ـ+ میلی وات
تعیین آنتالپی / دمای ذوب / دمای کریستالیزاسیون / دمای انتقال شیشه ای / زمان OIT / دمای مقدار گرمایی ویژه
قابلیت افزایش درجه بندی خودکار محور ها (Auto Scale)
قابلیت کنترل شیب دما از طریق نرم افزار
قابلیت کالیبراسیون نرم افزاری دستگاه به سادگی توسط متصدی آزمایشگاه
نمونه گیری داده ها و ذخیره داده های نمایشگر دمای کالیبراسیون و پردازش زمان القاء اکسایش