آنالیز حرارتی دینامیکی و مکانیکی

Dynamic Mechanical Thermal Analysis (DMTA)

آنالیز حرارتی مکانیکی دینامیکی یکی از تکنیک های حرارتی می باشد. که برای شناسایی مواد به خصوص پلیمرها استفاده می شود. آنالیز حرارتی مکانیکی دینامیکی را به سادگی می توان به صورت اعمال نیروی نوسانی بر روی یک نمونه و تجزیه و تحلیل پاسخ ماده به آن نیرو تعریف کرد. در این تکنیک نمونه در دستگاه آنالیز حرارتی مکانیکی دینامیکی قرار گرفته و فرکانس، دامنه و محدوده دمایی مناسب به عنوان داده های ورودی به دستگاه وارد می گردد. سپس دستگاه آنالیز حرارتی مکانیکی دینامیکی در محدوده دمایی انتخاب شده به نمونه تنش سینوسی وارد می کند و پاسخ مکانیکی مواد در یک محیط دمایی کنترل شده اندازه گیری می شود. نتایج معمولا به صورت نمودارهای G’ ،G« و Tan Delta به عنوان تابعی از دما ارائه می شود. DMA مناطق انتقال در پلاستیک ها، از قبیل دمای انتقال شیشه ای را شناسایی می کند و برای کنترل کیفیت و توسعه محصولات آنالیز حرارتی مکانیکی دینامیکی DMA استفاده می شود. این تکنیک نسبت به روشهای دیگر بسیار حساستر است و می تواند مناطق انتقال کوچک که تشخیص آنها با DSC امکان پذیر نیست را تشخیص دهد. آزمون DMA امکان تشخیص اثرات حرارتی به دلیل تغییر در مدول رفتار اتلافی ماده را فراهم می کند.

آنالیز حرارتی دینامیکی و مکانیکی
Dynamic Mechanical Thermal Analysis (DMTA)
DMTA
مشخصات فنی :
بازه دمایی محیط C º 25 الی C º1000
تغییرات ابعاد یا خواص مکانیکی نمونه
بازه دمایی محیط C º 25 الی C º 1000
محدوده اعمال نيرو N 001/0 تا N10
داراي ماده مرجع کاليبراسيون ( آهن)
دارای گواهی کالیبراسیون با تایید صلاحیت اداره استاندارد(تنها دارنده گواهی تایید صلاحیت اداره استاندارد )
نرخ حرارت : (0.1 – 80 ) min/C º
دقت اندازه گیری دمایی 1± درجه سلسيوس
دقت اندازه گیری نيرو : N 001/0 ±
داراي فن جهت خنك كنندگي
سيستم خنک کنندگي هوا
دمای نرم شدن
تعيين دماي شيشه اي
دمای ذوب
تغییر ابعاد ماده
انبساط حرارتی
جنس پراب از شيشه کواترز
تعيين ضريب انبساط طولی

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Dynamic Mechanical Thermal Analysis (DMTA)

آنالیز حرارتی دینامیکی و مکانیکی

آنالیز حرارتی مکانیکی دینامیکی یکی از تکنیک های حرارتی می باشد. که برای شناسایی مواد به خصوص پلیمرها استفاده می شود. آنالیز حرارتی مکانیکی دینامیکی را به سادگی می توان به صورت اعمال نیروی نوسانی بر روی یک نمونه و تجزیه و تحلیل پاسخ ماده به آن نیرو تعریف کرد. در این تکنیک نمونه در دستگاه آنالیز حرارتی مکانیکی دینامیکی قرار گرفته و فرکانس، دامنه و محدوده دمایی مناسب به عنوان داده های ورودی به دستگاه وارد می گردد. سپس دستگاه آنالیز حرارتی مکانیکی دینامیکی در محدوده دمایی انتخاب شده به نمونه تنش سینوسی وارد می کند و پاسخ مکانیکی مواد در یک محیط دمایی کنترل شده اندازه گیری می شود. نتایج معمولا به صورت نمودارهای G’ ،G« و Tan Delta به عنوان تابعی از دما ارائه می شود. DMA مناطق انتقال در پلاستیک ها، از قبیل دمای انتقال شیشه ای را شناسایی می کند و برای کنترل کیفیت و توسعه محصولات آنالیز حرارتی مکانیکی دینامیکی DMA استفاده می شود. این تکنیک نسبت به روشهای دیگر بسیار حساستر است و می تواند مناطق انتقال کوچک که تشخیص آنها با DSC امکان پذیر نیست را تشخیص دهد. آزمون DMA امکان تشخیص اثرات حرارتی به دلیل تغییر در مدول رفتار اتلافی ماده را فراهم می کند.

آنالیز حرارتی دینامیکی و مکانیکی
Dynamic Mechanical Thermal Analysis (DMTA)
DMTA
مشخصات فنی :
بازه دمایی محیط C º 25 الی C º1000
تغییرات ابعاد یا خواص مکانیکی نمونه
بازه دمایی محیط C º 25 الی C º 1000
محدوده اعمال نيرو N 001/0 تا N10
داراي ماده مرجع کاليبراسيون ( آهن)
دارای گواهی کالیبراسیون با تایید صلاحیت اداره استاندارد(تنها دارنده گواهی تایید صلاحیت اداره استاندارد )
نرخ حرارت : (0.1 – 80 ) min/C º
دقت اندازه گیری دمایی 1± درجه سلسيوس
دقت اندازه گیری نيرو : N 001/0 ±
داراي فن جهت خنك كنندگي
سيستم خنک کنندگي هوا
دمای نرم شدن
تعيين دماي شيشه اي
دمای ذوب
تغییر ابعاد ماده
انبساط حرارتی
جنس پراب از شيشه کواترز
تعيين ضريب انبساط طولی