دستگاه گرما سنجی روبشی تفاضلی

Differential Scanning Calorimetery (DSC)

آنالیز DSC برای بررسی رفتار حرارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آنالیز می‌تواند دما و گرمای تغییر فاز (ذوب، تغییر ساختار کریستالی و …) و تغییرات شیمیایی (تجزیه، اکسیداسیون و …) را مشخص کند. آنالیز DSC مانند DTA یک آنالیز برای مشخص کردن رفتار فیزیکی- حرارتی مواد است و با آن می‌توان مشخصات فیزیکی ماده مانند دمای ذوب، دمای تبخیر و دیگر تغییرات فاز مواد مانند دمای تغییر ساختار کریستالی را بدست آورد و یا به عنوان یک آنالیز شیمیایی- حرارتی دمای تجزیه یا اکسیداسیون ماده را بدست آورد.مزیت آنالیز DSC نسبت به آنالیز DTA این است که در این آنالیز به غیر از دمای استحاله‌ها و یا واکنش‌ها می‌توان گرمای تولید شده و یا جذب شده را هم مشخص کرد. در آزمون DSC می‌توان یه صورت مقایسه‌ای بین دو نمونه سرعت استحاله‌ها یا تغییرات شیمیایی را نیز به صورت کیفی با هم مقایسه کرد.

دستگاه گرما سنجی روبشی تفاضلی
Differential Scanning Calorimetery (DSC)
DSC
مشخصات فنی :
نرخ گرم کردن: از ۱ تا ۲۰ درجه سانتی گراد بر دقیقه
گازهای مورد استفاده: آرگون، هوا و نیتروژن
فرایند هم دما و سیکل سرمایش تا دمای اتاق
رنج دمای کاری: دما محیط تا دمای ۱۰۰۰ درجه
کالیبراسیون منعطف و تطبیق پذیر
حداقل وزن نمونه ۲۰ میلیگرم (برای اندازه‌گیری نمونه‌های ناخالص یا نمونه‌هایی با جرم مولکولی زیاد حداقل ۵۰ میلی گرم نمونه نیاز است)
تفکیک پذیری بالا برای اندازه گیری تغییرات خیلی سریع و اتفاقات نزدیک به هم
قابلیت اجرای فرایند هم دما و سیکل سرد کردن تا دمای اتاق
شناسایی اجزاء تشکیل دهنده آلیاژها و نیز مواد اولیه مانند تبیین PE80 از PE100 و نیز آنالیز حرارتی طیف وسیعی از مواد مانند مواد آرایشی، غذایی؛ دارویی، منسوجات و …
بررسی مطالعاتی فرآیندهایی نظیر: رفتار ذوب شدن/بلوربنگی، واکنش ایجاد پیوند عرضی، تجزیه ساختار، تعیین درجه خلوص و …
اندازه گیری اختلاف جریان گرما بین نمونه و مرجع
محاسبه سطح زیر نمودار آنتالپی، دما و زمان
تعیین مشخصات حرارتی پودرهای اپوکسی و پوشش‌ها مطابق استاندارد پوشش پلی اتیلنی محافظ لوله های فولادی
آنالیز تبلور، آنالیز رطوبت، آنالیز شکست معکوس
مهندسی معکوس
تایید فرآیند
شناسایی آلودگی ها

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Differential Scanning Calorimetery (DSC)

دستگاه گرما سنجی روبشی تفاضلی

آنالیز DSC برای بررسی رفتار حرارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آنالیز می‌تواند دما و گرمای تغییر فاز (ذوب، تغییر ساختار کریستالی و …) و تغییرات شیمیایی (تجزیه، اکسیداسیون و …) را مشخص کند. آنالیز DSC مانند DTA یک آنالیز برای مشخص کردن رفتار فیزیکی- حرارتی مواد است و با آن می‌توان مشخصات فیزیکی ماده مانند دمای ذوب، دمای تبخیر و دیگر تغییرات فاز مواد مانند دمای تغییر ساختار کریستالی را بدست آورد و یا به عنوان یک آنالیز شیمیایی- حرارتی دمای تجزیه یا اکسیداسیون ماده را بدست آورد.مزیت آنالیز DSC نسبت به آنالیز DTA این است که در این آنالیز به غیر از دمای استحاله‌ها و یا واکنش‌ها می‌توان گرمای تولید شده و یا جذب شده را هم مشخص کرد. در آزمون DSC می‌توان یه صورت مقایسه‌ای بین دو نمونه سرعت استحاله‌ها یا تغییرات شیمیایی را نیز به صورت کیفی با هم مقایسه کرد.

دستگاه گرما سنجی روبشی تفاضلی
Differential Scanning Calorimetery (DSC)
DSC
مشخصات فنی :
نرخ گرم کردن: از ۱ تا ۲۰ درجه سانتی گراد بر دقیقه
گازهای مورد استفاده: آرگون، هوا و نیتروژن
فرایند هم دما و سیکل سرمایش تا دمای اتاق
رنج دمای کاری: دما محیط تا دمای ۱۰۰۰ درجه
کالیبراسیون منعطف و تطبیق پذیر
حداقل وزن نمونه ۲۰ میلیگرم (برای اندازه‌گیری نمونه‌های ناخالص یا نمونه‌هایی با جرم مولکولی زیاد حداقل ۵۰ میلی گرم نمونه نیاز است)
تفکیک پذیری بالا برای اندازه گیری تغییرات خیلی سریع و اتفاقات نزدیک به هم
قابلیت اجرای فرایند هم دما و سیکل سرد کردن تا دمای اتاق
شناسایی اجزاء تشکیل دهنده آلیاژها و نیز مواد اولیه مانند تبیین PE80 از PE100 و نیز آنالیز حرارتی طیف وسیعی از مواد مانند مواد آرایشی، غذایی؛ دارویی، منسوجات و …
بررسی مطالعاتی فرآیندهایی نظیر: رفتار ذوب شدن/بلوربنگی، واکنش ایجاد پیوند عرضی، تجزیه ساختار، تعیین درجه خلوص و …
اندازه گیری اختلاف جریان گرما بین نمونه و مرجع
محاسبه سطح زیر نمودار آنتالپی، دما و زمان
تعیین مشخصات حرارتی پودرهای اپوکسی و پوشش‌ها مطابق استاندارد پوشش پلی اتیلنی محافظ لوله های فولادی
آنالیز تبلور، آنالیز رطوبت، آنالیز شکست معکوس
مهندسی معکوس
تایید فرآیند
شناسایی آلودگی ها