موفقیت پروژه و سازمان

در شرکت دانش بنیان صناف با توجه به پیچیده‌تر شدن پروژه ها و در نتیجه افزایش متغیرهای تصمیم گیری، نیاز به “مدیریت پروژه” بیش از گذشته احساس می شود. اصلی‌ترین مدیریت پروژه رسیدن به اهداف پروژه با صرف زمان و هزینه بهینه و با کیفیت مطلوب است.

برای دستیابی به موفقیت در پروژه، مدیران باید به اطلاعات کاربردی و مفید برای تصمیم گیری دسترسی داشته و یک فرآیند ساخت یافته و مستمر برای تولید و کنترل اطلاعات داشته باشند. علاوه بر این با توجه به پویایی غیر قابل اجتناب در سازمان ها و ضرورت حضور در فضای رقابتی، سرعت و دقت در انتقال اطلاعات برای تصمیم‌گیری مدیران نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که قطعا با شیوه مدیریت دستی و سنتی و بدون کاربرد سیستم‌های اطلاعاتی محقق نخواهد شد. لذا در می یابیم استفاده از یک سیستم مدیریت اطلاعات در پروژه اجتناب ناپذیراست.