تست گره برای تعیین خصوصیات فیزیکی کابل های فیبر نوری مورد استفاده قرار میگیرد.این تست شامل اندازه گیری مقاومت کششی ¸مقاومت خمشی وضربه ای کابل ها است.با انجام این تست می‌توان اطمینان حاصل کرد که کابل های فیبر نوری به طور صحیح ساخته شده اند و مطابق با استاندارد مربوطه عمل می کنند.

Knot Test (SKT)

این تست به دو روش انجام میپذیرد:
روش اول:مطابق شکل 1،مندرل(لوله های استوانه ای)درون گره قرار میگیرند.(این گره باید تقریبا در وسط بین دو گیره قرار گیرد)باید گره نمونه هم اندازه با قطر مندرل باشد.این مندرل با محدود کردن خمش نمونه به قطر مندرل، سختی آزمایش را محدود می کند.
روش دوم:مطابق شکل 2،اینبار مندرل را درون گره قرار نمیدهیم و مطابق روش اول عمل میکنیم.
قسمت پایین گره را به گیره پایین دستگاه و قسمت بالایی گره را به گیره بالایی ببندید.
گره باید تقریبا وسط دو گیره قرارگیرد.
نیرو را وقتی وارد کنید که گره در تنگ ترین حالت ممکن باشد.
فاصله استاندارد بین دو گیره 30 الی 60 سانتی متر می باشد.
در روش اول در هنگام اعمال نیرو تا انتهای اعمال نیرو سعی کنید مندرل در جای خود قرار گیرد.
نیرو را اعمال کنید به طوریکه گره در تنگ ترین حالت ممکن باشد تا نیرو به بیشترین حالت برسد
وقتی نیرو به بیشترین حالت رسید،1 دقیقه در این حالت به کابل نیرو وارد شود.
نیرو را صفر کنید اینکار ممکن است باعث باز شدن گره شود.در روش اول ممکن است مندرل بیفتد.
با برداشتن نیروها نمونه هنوز بین دو گیره است.

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Knot Test (SKT)

تست گره برای تعیین خصوصیات فیزیکی کابل های فیبر نوری مورد استفاده قرار میگیرد.این تست شامل اندازه گیری مقاومت کششی ¸مقاومت خمشی وضربه ای کابل ها است.با انجام این تست می‌توان اطمینان حاصل کرد که کابل های فیبر نوری به طور صحیح ساخته شده اند و مطابق با استاندارد مربوطه عمل می کنند.

این تست به دو روش انجام میپذیرد:
روش اول:مطابق شکل 1،مندرل(لوله های استوانه ای)درون گره قرار میگیرند.(این گره باید تقریبا در وسط بین دو گیره قرار گیرد)باید گره نمونه هم اندازه با قطر مندرل باشد.این مندرل با محدود کردن خمش نمونه به قطر مندرل، سختی آزمایش را محدود می کند.
روش دوم:مطابق شکل 2،اینبار مندرل را درون گره قرار نمیدهیم و مطابق روش اول عمل میکنیم.
قسمت پایین گره را به گیره پایین دستگاه و قسمت بالایی گره را به گیره بالایی ببندید.
گره باید تقریبا وسط دو گیره قرارگیرد.
نیرو را وقتی وارد کنید که گره در تنگ ترین حالت ممکن باشد.
فاصله استاندارد بین دو گیره 30 الی 60 سانتی متر می باشد.
در روش اول در هنگام اعمال نیرو تا انتهای اعمال نیرو سعی کنید مندرل در جای خود قرار گیرد.
نیرو را اعمال کنید به طوریکه گره در تنگ ترین حالت ممکن باشد تا نیرو به بیشترین حالت برسد
وقتی نیرو به بیشترین حالت رسید،1 دقیقه در این حالت به کابل نیرو وارد شود.
نیرو را صفر کنید اینکار ممکن است باعث باز شدن گره شود.در روش اول ممکن است مندرل بیفتد.
با برداشتن نیروها نمونه هنوز بین دو گیره است.