تست تنسایل (دو ستونه) / TENSILE TEST

معرفی اجمالی : دستگاه تنسایل تست کشش برای تعیین خواص فیزیکی (مکانیکی) مواد مورد استفاده قرار میگیرد . همچنین میتواند دو پارامتر اصلی نیرو و طول را اندازه گیری نمایند تا با اعمال نیرو، تغییرات طول را نمایش دهند. دستگاه‌های تنسایل دو ستونه نیز شامل نرم‌افزار قدرتمند و آسان برای استفاده در تحقیق و توسعه […]

تست تنسایل (تک ستونه) / (I) TENSILE TEST

معرفی اجمالی : دستگاه تنسایل تست کشش برای تعیین خواص فیزیکی (مکانیکی) مواد مورد استفاده قرار میگیرد . همچنین میتواند دو پارامتر اصلی نیرو و طول را اندازه گیری نمایند تا با اعمال نیرو، تغییرات طول را نمایش دهند. دستگاه‌های تنسایل تک ستونه شامل نرم‌افزار قدرتمند و آسان برای استفاده در تحقیق و توسعه و […]