1. آزمون مقاومت در برابر لغزش محوری
  2. آزمون مقاومت در برابر حرکت چرخشی
  3. آزمون گشتاور خمشی
  4. قابلیت تنظیم فاصله گیره ها متناسب با سایز لوله
  5. اعمال نیرو به کمک وزنه متناسب با قطر اسمی لوله
  6. سهولت در اعمال نیروی خمشی و چرخشی
  7. ساختار مقاوم و ایمن
  8. ابعاد دستگاه : 60*145*300 سانتی متر
  9. انجام آزمون در دمای محیط