معرفی اجمالی :

آنالیز TGA یکی از روش های آنالیز حرارتی است که بر اساس تغییر جرم (و یا وزن) ماده در هنگام گرمایش ماده استوار است. این روش هنگامی کارآمد است که ماده مورد آزمایش تجزیه شود یا با محیط اطراف خود واکنش دهد.اساس این روش به این صورت است که با قرار دادن دادن نمونه در داخل یک بوته، تغییرات وزنی نمونه بررسی می شود. این بوته می تواند از جنس پلاتین (Pt) یا آلومینا (Al2O3) باشد . این نمونه به صورت آویزان در داخل یک کوره قرار می گیرد. این کوره با برنامه مشخصی گرم می شود. انتهای سیم به یک هسته مغناطیسی متصل است که به دلیل تغییر وزن نمونه، به داخل استوانه سیم پیچ وارد و خارج می شود.بر حسب حرکت این هسته، جریان الکتریکی متناسب با تغییر وزن نمونه در سیم پیچ القا می شود و پس از تقویت شدن به قسمت ثبت کننده فرستاده خواهد شد. دمای نمونه نیز توسط ترموکوپل نزدیک به بوته ای که نمونه در آن قرار دارد، اندازه گیری می شود. در قسمت ثبت کننده، جریان القا شده در سیم پیچ که متناسب با تغییر وزن نمونه است، محور عمودی و جریان الکتریکی پدید آمده در ترموکوپل، به عنوان محور افقی منحنی تغییرات وزن نمونه را بر حسب تغییرات دما رسم می کنند.

آنالیز توزین حرارتی

Thermal Gravimetric Analysis (TGA)

TGA

مشخصات فنی :

  • کنترل دیجیتال فلوی دستگاه توسط نرم افزار به همراه نمایش فلو بر روی نرم افزار
  • نمونه گیری داده ها و ذخیره داده ها نمایشگر دمای نمایش نقطه ذوب
  •  اندازه گیری های مختلف با شرایط گرمایشی مختلف 
  • بررسی پایداری حرارتی

Comments are disabled.