تست ضربه

دستگاه آزمون لوله های محافظ غیرفلزی و کامپوزیتی (لوله برقی)/SCTI-1 مطابق آزمون زیربند 12-2 بررسی و طبق زیربند 12-3 بار آزمون طبقه بندی یکسان با طبقه بندی فشرده سازی مطابق استاندارد 11215 ملی ایران مطابق استاندارد IEC 61386-1 وزنه میله آزمون 500G