تست ضربه

دستگاه آزمون لوله های محافظ غیرفلزی و کامپوزیتی (لوله برقی)/SCTI-1

    • مطابق آزمون زیربند 12-2 بررسی و طبق زیربند 12-3
    • بار آزمون طبقه بندی یکسان با طبقه بندی فشرده سازی
    • مطابق استاندارد 11215 ملی ایران
    • مطابق استاندارد IEC 61386-1
    • وزنه میله آزمون 500G