تست مقاومت گرمایی

دستگاه آزمون لوله های محافظ غیرفلزی و کامپوزیتی (تست مقامت گرمایی)

  • مطابق آزمون زیربند 12-2 بررسی و طبق زیربند 12-3
  • بار آزمون طبقه بندی یکسان با طبقه بندی فشرده سازی
  • مطابق استاندارد 11215 ملی ایران
  • مطابق استاندارد IEC 61386-1
  • وزنه میله آزمون 500G