1. ابعاد دستگاه : به عرض 10 سانتی متر و طول 25 سانتی متر و ارتفاع 31 سانتی متر
  2. دارای وزنه های 2کیلوگرم و 3 کیلو گرم و 15  گیلو گرم 
  3. دارای مکانیزم گیرش جور افزار  در سایز های مختلف
  4. طراحی جهت قرارگرفتن در اون 
  5. دارای جنس استیل