1.  استاندارد ملی شماره 11215
  2. قابلیت کالیبراسیون
  3. ولتاژ اعمالی (ولت)
  4. ذخیره سازی نتایج
  5. سیستم قطع کن جریان
  6. شیر تخلیه مخزن