1. خاموش کننده اتوماتیک
  2. نگهدارنده اطلاعات
  3. بک لایت LCD
  4. °C/°F/K selection
  5. رابط USB
  6. MAX/MIN/AVG mode